Google Photos
ทดลองใช้ 100GB เป็นเวลาหนึ่งเดือน
แอปพลิเคชันสำหรับการทดลองใช้นี้ปิดแล้ว
ผู้ใช้ที่เริ่มต้นและกำลังใช้ Google One รุ่นทดลองใช้งานจะสามารถใช้การทดลองใช้ต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google One ได้ ที่นี่
Google One คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC